dr hab. Aneta Załazińska, prof. UJ

Językoznawca, członek Zespołu Kultury Żywego Słowa oraz Koła Współpracowników Zespołu Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Języka Religijnego Międzynarodowego Komitetu Slawistów, juror Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,

funkcje: adiunkt w Katedrze Teorii Komunikacji, kierownik kierunku studiów „język polski w komunikacji społecznej” członek Rady Programowej Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych ; wykładowca Podyplomowego Studium Retoryki UJ, Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy UJ, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Okręgowych Izb Radcowskich w Krakowie i Katowicach, lektor School of Medicine in English Collegium Medicum UJ

Zainteresowania naukowe: semantyka i pragmatyka mowy, filozofia języka i teoria komunikowania, w szczególności: komunikacja niewerbalna oraz gesty towarzyszące mowie.

email: aneta.zalazinska@uj.edu.pla

 

Publikacje

książki:

 • Schematy myśli wyrażane w gestach. Gesty metaforyczne obrazujące wybrane abstrakcyjne relacje i zasoby podmiotu mówiącego, „Universitas", Kraków 2001.
 • Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Wydawnictwo "Znak", Kraków 2005 (współ.: M. Rusinek).
 • Niewerbalna struktura dialogu. W poszukiwaniu polskich wzorów narracyjnych i interakcyjnych zachowań komunikacyjnych, „Universitas", Kraków 2006.
 • Retoryka codzienna. Poradnik nie tylko językowy, Warszawa 2010, Wydawnictwo Czarna Owca, ss. 280, (+płyta DVD) (współ.: M. Rusinek).

artykuły:

 • Aby zrozumieć każdy gest – znaczenie badań nad komunikacją niewerbalną[w:] „Ha art" nr 3, 2001.
 • W poszukiwaniu narzędzia badającego komunikację niewerbalną[w:] Język trzeciego tysiąclecia II, tom 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. G. Szpila, seria Język a komunikacja 4, Kraków, Wydawnictwo „Tertium", 2002.
 • The mental body. Gestures as signs of familiarized concepts[in:] Imagery in Language. Festschrift In Honour of Professor Ronald W. Langacker, ed. by Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Alina Kwiatkowska, "Peter Lang", Frankfurt am Main 2004, pp. 567- 584 (współ.: J. Antas).
 • Niewerbalne środki i strategie przekonywania stosowane w telewizyjnych debatach polityków[w:] Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowanie perswazyjnego, pod red. K. Leszczyńskiej, R. Garpiela, Wydawnictwo „Nomos", Kraków 2005 (współ.: J. Antas).
 • Mentalne ciało. Gesty jako znaki oswojonych pojęć[w:] Język trzeciego tysiąclecia III, tom 3: Język polski i języki obce – kontakty, kultura, dydaktyka, pod red. M. Dąbrowskiej, Wydawnictwo „Tertium" , Kraków 2005 (współ.: J. Antas).
 • Po co językoznawcy badania gestów, po co badaniom gestów językoznawca?[w:] „LingVaria", 2007, nr 2, s. 43-52.
 • Punkt wyjścia – czyli „Gramatyka kognitywna" Johna R. Tylora okiem polonisty[w:] „LingVaria", 2008, nr 1, s. 27-40 (współ.: J. Winiarska)
 • Czy Chrystus używałby PowerPointa? – debata o możliwości wykorzystania w homilii multimedialnych środków przekazu[w:] „Homo Dei" nr 4 (297) 2010, ss. 81-98.
 • Metoda analizy środków niewerbalnych pojawiających się podczas wypowiedzi (na podstawie programu Kuba Wojewódzki), [w:] Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, red. Jacek Wasilewski, Anna Nita, Gdańsk 2012, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 253-269.
 • Gest jako nośnik intencji i znaczeń [w:] Pragmatyka 2012. Streszczenia referatów, pod red. M. Kopytowskiej, Łódź 2012, , Primum Verbum,
 • Współczesne oblicze retoryki, czyli dlaczego polonistę należy uczyć mówić,[w:] Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany, pod. red. Adama Dziadka, Krzysztofa Kłosińskiego, Filipa Mazurkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 177-189
 • Niewerbalne znaki sporu – gesty i inne zachowania towarzyszące mowie jako semiotyczne elementy konstytuujące i wyrażające spór, [w:] „Forum Artis Rhetoricae, nr 1 (32), 2013, s.34-53.
 • Gesty obrazujące konceptualizację czasu (na przykładach wypowiedzi Polaków), [w:] Poetyka gestów. Język-literatura-kultura, red. Tomasz Bielak, Jarosław Pacuła, Lidia Romaniszyn-Ziomek, Bielsko-Biała, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2014, s. 51-65
 • Komunikologia –  zarys teoretyczny i problemy praktyczne w świetle kształcenia kompetencji komunikacyjnych [w:] „LingVaria", 2014, nr 2, s. 29-42 (współ.: B. Drabik-Frączek)
 • Stosowność jako nadrzędna zasada kształtująca actio w "Kształceniu mówcy" Kwintyliana [w:] Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Język, działanie, kultura, red. Jagoda Bloch, Dorota Lewandowska-Jaros, Radosław Pawelec, Warszawa, 2014, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego , s. 385-394.
 • Gest jako nośnik intencji i znaczeń – pragmatyczne funkcje korelatu słowno-gestycznego [w:] Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów, red. Wiktor Pskit, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, s. 101-116
 • Podstawy autoprezentacji [w:] Logopedia artystyczna, red. Barbara Kamińska, Stanisław Milewski, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2016, s. 364-387.
 • Przyczyna Wiesław, Załazińska Aneta, Style wokalne głoszenia kazań, w: Lingua et gaudium. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Janowi Miodkowi. Pod redakcją Moniki Zaśko-Zielińskiej, Małgorzaty Misiak, Jana Kamienieckiego, Tomasza Piekota, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2016, s. 259-266
 • Paralingwistyczne aspekty oficjalnych wypowiedzi księży [w:] Mówi się, czyli o wymowie i wymowności Polaków. Materiały IX Forum Kultury Słowa, Szczecin, 9-11 października 2013, pod red. Ewy Kołodziejek i Agnieszki Choduń, Szczecin 2016, s. 127-137 (współautor: Wiesław Przyczyna)
 • Gesty jako akcenty mowy [w:] Mówi się, czyli o wymowie i wymowności Polaków. Materiały IX Forum Kultury Słowa, Szczecin, 9-11 października 2013, pod red. Ewy Kołodziejek i Agnieszki Choduń, Szczecin 2016, s. 189-203
 •  

Podręczniki

publikacje w serii „Jest tyle do powiedzenia"(pakiet dydaktyczny do języka polskiego dla klas 1-3 gimnazjum, współautorstwo: T. Marciszuk, T. Kosyra-Cieślak):

 • Jest tyle do powiedzenia. Język polski. Gimnazjum. Klasa 1, część 1, Warszawa 2009, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, ss.199
 • Jest tyle do powiedzenia. Język polski. Gimnazjum. Klasa 1, część 2,Warszawa 2009, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, ss.214.
 • Jest tyle do powiedzenia. Język polski. Gimnazjum. Klasa 1, część 1, Ćwiczenia,Warszawa 2009, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, ss.56.
 • Jest tyle do powiedzenia. Język polski. Gimnazjum. Klasa 1, część 2, Ćwiczenia, Warszawa 2009, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, ss.60.
 • Jest tyle do powiedzenia. Język polski. Gimnazjum. Program nauczania, Warszawa 2009, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, ss.38.
 • Jest tyle do powiedzenia. Język polski. Gimnazjum. Klasa 2, część 1, Warszawa 2010, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, ss.192
 • Jest tyle do powiedzenia. Język polski. Gimnazjum. Klasa 2, część 2, Warszawa 2010, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, ss.232.
 •  Jest tyle do powiedzenia. Język polski. Gimnazjum. Klasa 3, część 1, Warszawa 2011, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR.
 • Jest tyle do powiedzenia. Język polski. Gimnazjum. Klasa 3, część 2, Warszawa 2011, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR.

współredakcja tomów:

 • Gillies, Tłumaczenie ustne – poradnik dla studentów, Wydawnictwo „Tertium", Kraków 2001.
 • J.F.Rozan, Notatki do tłumaczenia konsekutywnego, Wydawnictwo „Tertium", Kraków 2002.
 • Język trzeciego tysiąclecia II, tom 1, Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, seria Język a komunikacja 4, Wydawnictwo „Tertium", Kraków 2002.
 • Język trzeciego tysiąclecia II, tom 2, Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka,seria Język a komunikacja 4, Wydawnictwo „Tertium" , Kraków 2002.
 • Język trzeciego tysiąclecia III, tom 3: Język polski i języki obce – kontakty, kultura, dydaktyka, seria Język a komunikacja 8, Wydawnictwo „Tertium" , Kraków 2005.